Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van natuurgeneeskundige praktijk Neitan (hierna: Neitan), gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58514163

  1. Algemeen
    1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Neitan en vervangen daarmee eventuele voorwaarden van andere betrokken partijen.

1.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden accepteert Neitan alleen als die vooraf specifiek en schriftelijk zijn voorgelegd en aanvaard. Die afwijking geldt dan alleen voor het betreffende geval. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten die later worden aangegaan.

1.3 Iedereen die een overeenkomst aangaat met Neitan wordt geacht vooraf op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden.

1.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook bij verlenging voor een overeenkomst.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Neitan zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is medegedeeld inclusief de termijn voor aanvaarding.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend- en administratiekosten. 

2.3 Mondelinge toezeggingen die Neitan doet, zijn pas bindend als ze schriftelijk bevestigd zijn.
2.4 De totstandkoming van overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarop zijn pas een feit als Neitan ze schriftelijk heeft geaccepteerd of als er een begin is gemaakt met de uitvoering.

2.5 Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Neitan te verstrekken.

2.6 Zijn die gegevens niet op tijd verstrekt, dan heeft Neitan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of uit te stellen en de daaruit voortvloeiende kosten aan cliënt in rekening te brengen.

3. Behandeling

3.1 De overeenkomst tussen Neitan en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
3.2 Neitan verplicht zich om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de geldende professionele normen.

3.3 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de behandeling tijdig bij Neitan bekend zijn.

3.4 Neitan heeft het recht om in voorkomende gevallen werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De beoordeling van de noodzaak daarvan ligt bij Neitan. Neitan is niet verantwoordelijke voor tekortkomingen van deze derden, behalve als aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld.

3.5 Voor werkzaamheden bij de cliënt thuis of op een door de cliënt aangewezen locatie dient de cliënt kosteloos zorg te dragen voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden afgezegd, weekend- en feestdagen niet meegeteld. Bij niet of niet tijdig annuleren behoudt Neitan zich het recht voor de gereserveerde tijd geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen

4. (Online) Lessen, coaching en programma’s
4.1 De (online) programma’s, (online) lessen, (online) coachingsgesprekken en -sessies en webinars van Neitan zijn bedoeld om kennis en ervaring over voeding, kruiden, koken en leefwijze te delen. Daarbij geldt dat Neitan een inspanningsverplichting heeft, geen resultaatsverplichting. Het succesvol implementeren van deze principes in het leven van een deelnemer is grotendeels afhankelijk van de eigen inspanningen. Neitan zal zich te allen tijde inspannen voor een goed resultaat, op een manier die redelijkerwijs van een professionele voedingscoach verwacht mag worden, maar kan geen garanties geven.  

Online gesprekken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd.

5. Opschorting en ontbinding

5.1. Als cliënt de verplichtingen die horen bij de overeenkomst niet nakomt, is Neitan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Als er zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de overeenkomst voortgezet wordt, kan Neitan de overeenkomst ontbinden.
5.3 Als cliënt niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen, staat het Neitan vrij om de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
5.4 Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Neitan op cliënt direct opeisbaar. In geval van opschorting van de betalingsverplichting, behoudt Neitan de aanspraken die bij wet en de overeenkomst vastgelegd zijn.

6. Prijzen en betaling

6.1 De prijzen van behandelingen, adviesgesprekken, cursussen, workshops, lessen en programma’s staan ofwel vermeld op de website van Neitan, www.neitan.nl, ofwel worden door Neitan vooraf aan cliënt medegedeeld. De prijzen zijn altijd inclusief btw.
6.2 Betaling geschiedt ineens binnen een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op het rekeningnummer dat vermeld is op de factuur.
6.3 Betaling geschiedt zonder aftrek, verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder blokkering van betalingsverplichting van de cliënt.

6.4 Als de factuur niet tijdig betaald wordt, ontvangt cliënt een betalingsherinnering. Neitan behoudt zich het recht voor in dat geval de factuur te verhogen met administratiekosten. Als na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd.  Bij ingebrekestelling wordt cliënt de toegang tot online lesmateriaal ontzegd en worden afspraken tot nader order opgeschort. Als geen betaling plaatsvindt, draagt Neitan de vordering over aan een incassobureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de cliënt.

6.5. Als cliënt niet tijdig betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van de gestelde termijn zonder dat ingebrekestelling of sommatie vereist is. Neitan behoudt zich het recht voor om rente te heffen over het verschuldigde bedrag voor zolang als het bedrag onbetaald blijft. Het rentepercentage bedraagt 1,5 procent per kalendermaand. Een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

6.6 Als Neitan zich genoodzaakt ziet om een vordering ter incasso aan te bieden, is cliënt verplicht alle gemaakte kosten te vergoeden, inclusief de kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De kostenopgave die Neitan verstrekt geldt als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs. De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15 procent van de verschuldigde hoofdsom. 

6.7 Als cliënt een of meer verplichtingen niet nakomt, ongeacht of er sprake is van een reclame of klacht zoals beschreven in artikel 9.2, dan zijn de verplichtingen van Neitan aan cliënt automatisch opgeschort totdat het verschuldigde bedrag inclusief alle kosten is voldaan.

7. Overmacht

7.1 Neitan is niet gehouden verplichtingen na te komen als er omstandigheden zijn die dat verhinderen en die Neitan niet verwijtbaar zijn.  

7.2  Naast wat in de wet en jurisprudentie geldt als overmacht, verstaat Neitan onder overmacht alle voorziene of onvoorziene oorzaken van buitenaf waarop Neitan geen invloed kan uitoefenen, waardoor Neitan niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld: terrorisme, verkeerchaos, stroom- of internetstoring, een (verkeers)ongeluk of extreme weersomstandigheden.

7.3 Neitan is gerechtigd de overeenkomst op te schorten voor zolang de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de ander als die periode langer duurt dan twee maanden.

7.4 Als Neitan ten tijde van het intreden van de overmacht de verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen, is Neitan gerechtigd dit deel te factureren aan cliënt.

8. Intellectueel eigendom en gebruik van materialen

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op teksten en cursusmateriaal dat door Neitan aangeboden wordt, berust bij Neitan. Cliënt heeft gebruiksrecht tijdens de met Neitan afgesproken periode. Het is niet toegestaan de inhoud te delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neitan.
8.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neitan.

9. Klachten

9.1. In het geval dat cliënt ontevreden is over de uitvoering van de overeenkomst met Neitan, dient cliënt Neitan zo spoedig daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het schrijven bevat een duidelijke omschrijving van de klacht. Cliënt stelt vervolgens Neitan in staat om te reageren en – als de klacht gegrond blijkt te zijn – te herstellen. Niet duidelijk omschreven klachten kan Neitan niet in behandeling nemen.

9.2 Klachten en reclames over behandelingen, lessen of programma’s als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Neitan ingediend te zijn. Bij overschrijding van die termijn vervallen de rechten van de cliënt op vervanging, herstel of vergoeding. Ook in geval van reclame of klacht blijft de betalingsverplichting bestaan. 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Neitan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.
10.2 Neitan geeft geen garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot de inhoud van de verstrekte informatie.

10.3 Neitan aanvaardt geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor schade waarvan beweerd wordt dat deze direct of indirect het gevolg is van behandeling, coaching of adviezen van Neitan.

10.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen één jaar na de datum waarop cliënt de schade constateerde of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de aansprakelijkheid van Neitan daarvoor.

10.5 Als er sprake is van toerekenbare tekortkoming, dan is cliënt verplicht Neitan in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn, zodat Neitan in staat is om haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of weg te nemen. 

11. Geheimhouding en persoonsgegevens.

11.1 Zowel cliënt als Neitan verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de onderlinge overeenkomst uitgewisseld wordt.

11.2 Als Neitan op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Neitan zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend recht van verschoning, is Neitan geen schadeloosstelling verschuldigd en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
11.3 Neitan gaat zorgvuldig met persoonsgegevens van cliënten om en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop Neitan gegevens verwerkt en het doel daarvan in opgenomen in de privacyverklaring die te vinden is op www.neitan.nl

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten met Neitan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 In geval van een geschil zal Neitan altijd eerst proberen het geschil onderling met cliënt op te lossen.
12.3 Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, zullen Neitan en cliënt het geschil voorleggen aan de aangewezen geschillenrechter in het werkgebied van Neitan.

13. Slotbepaling

13.1 Als deze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met de voorwaarden in de overeenkomst met de cliënt, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

13.2 Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken, blijven de overige volledig van toepassing. Neitan en cliënt zullen in overleg vervangende bepalingen vaststellen die zo dicht mogelijk bij de strekking van de oorspronkelijke bepalingen liggen. 13.3 Neitan behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.