Privacyverklaring Neitan

Natuurgeneeskundige praktijk Neitan, gevestigd in gezondheidscentrum EMMA, Bijsterveldenlaan 5 in Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Neitan
www.neitan.nl
info@neitan.nl

Contactpersoon verantwoordelijk voor gegevensbescherming van praktijk Neitan:
Aimee van der Sterren
info@neitan.nl
06-13204540

In zijn algemeenheid geldt dat Neitan de persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om gebruik te maken van de diensten die Neitan aanbiedt en die u zelf aan Neitan verstrekt.

Persoonsgegevens die natuurgeneeskundige praktijk Neitan verwerkt:
– Voor- en achternaam 
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Neitan verwerkt:
– Details over de gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Neitan heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Neitan kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om te voorkomen dat er gegevens verzameld worden over kinderen zonder ouderlijke toestemming, is het raadzaam om betrokken te blijven bij de online activiteiten van uw kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@neitan.nl. Ik ga dan onmiddellijk over tot het verwijderen van deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
Neitan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van de betaling,
– Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren,  
– Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij u af te leveren,  
– Als hier een wettelijke verplichting toe bestaat, zoals bij belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Neitan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten door computerprogramma’s of – systemen zonder tussenkomst van een mens) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Neitan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden te realiseren. De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Neitan verkoopt uw gegevens nooit aan derden en deelt ze alleen met andere partijen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Neitan uw gegevens verwerken, sluit Neitan een verwerkersovereenkomst. Neitan blijft verantwoordelijk.

Cookies en vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. Neitan gebruikt alleen technische en functionele cookies, noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en voor uw gebruiksgemak. Dankzij deze cookies functioneert de website goed en kan die geoptimaliseerd worden. Verder gebruikt Neitan analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door natuurgeneeskundige praktijk Neitan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u Neitan een verzoek kunt sturen om de persoonsgegevens waarover Neitan beschikt in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@neitan.nl. Stuur als bewijs dat het verzoek van u afkomstig is een kopie van uw identiteitsbewijs in. Om uw privacy te beschermen kunt u uw pasfoto, de machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Neitan reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Neitan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Neitan, Aimee van der Sterren, via bovenstaande contactgegevens.